top of page
Search
 • Writer's pictureNattapat Matrudee

บทนำเกี่ยวกับสมาคม THPCA

THPCA เกิดขึ้นจากกาการประสานงานระหว่างผู้ประกอบการ PCB ของประเทศไทย กับองค์การอิเล็กทรอนิกส์ระดับโลก World Electronics Council (WECC) ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด 9 ประเทศ ที่เป็นผู้นำในการผลิต PCB และ ส่งออก อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากไปทั่วโลก ได้แก่ IPC (USA), ELNA (Europe) CPCA (China), JPCA (Japan), KPCA (Korea), HKPCA (Hong Kong), TPCA (Taiwan), โดยสมาชิกของ WECC มีตั้นแต่บริษัทที่ผลิตวัตถุดิบต้นน้ำที่ใช้ในการผลิตแผ่นวงจรพิมพ์ PCB เครื่องจักร กลุ่มผู้ผลิต PCB บริษัทผู้ประกอบแผ่นวงจรพิมพ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า กลุ่มนักออกแบบวงจร นักพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฯลฯ โดยมุ่งหวังที่จะให้เกิดการพัฒนาในหลายมิติให้กับอุตสาหกรรม PCB และอิเล็กทรอนิกส์ของโลก ซึ่งจากการประชุม WECC ครั้งล่าสุดเมื่อปี 2019 คณะที่ประชุมได้เล็งเห็นถึงปริมาณ คุณภาพ และมูลค่าการส่งออกของ อุปกรณ์ Electronics ของประเทศไทยที่มีสัดส่วนมากพอสมควรในระดับโลก และมอบหมายให้กลุ่มผู้ประกอบการไทยทำการศึกษาความเป็นเป็นไปได้ในการจัดตั้งสมาคมแผ่นวงจรพิมพ์ไทยโดยมีวัตถุประสงค์หลักที่จะ พัฒนาอุตสาหกรรม PCB และอุตสาหกรรมต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกัน ของไทย ในหลากหลายมิติ รวมถึงเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลและพัฒนาการเชื่อมโยงทางธุรกิจระหว่างในประเทศและต่างประเทศ


ทั้งนี้ THPCA (Thailand Printed Circuit Association) สมาคมแผ่นวงจรพิมพ์ไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อ 28 ตุลาคม 2562 โดยมีคณะกรรมการผู้ร่วมก่อตั้งสมาคม ดังนี้
นายกสมาคม

คุณ พิธาน องค์โฆษิต

ประธาน - บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)


รองนายกสมาคม

ดร. ชานนท์ ตุลาบดี

ประธาน - บริษัท กราวิเทคไทย (ไทยแลนด์) จำกัดกรรมการสมาคม

คุณสมควร ฉายศิลปรุ่งเรือง

กรรมการผู้จัดการ - บริษัท ซัมมิท อีเล็คโทรนิค คอมโพเน้นท์ จำกัดเลขานุการสมาคม

คุณ เสวก ประกิจฤทธานนท์

ประธาน - บริษัท โอคูโน-ออโรเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัดกรรมการสมาคม

คุณ พรพิสิทธิ์ นิติสุพรรัตน์

ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป - บริษัท เซอร์คิตอินดัสตรีส์ จำกัดเหรัญญิกสมาคม

คุณ นภาพร แก้วทองสุข

CMO - บริษัท กราวิเทคไทย (ไทยแลนด์) จำกัดกรรมการสมาคม

คุณศุภจักร มานัสสถิต

ผู้ช่วยประธานบริหาร - บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)กรรมการสมาคม

Mr. Kenji Hanafusa

ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนลูกค้าญี่ปุ่น

บริษัท โอคูโน-ออโรเม็กซ์ (ประเทศไทย)กรรมการกิตติมศักดิ์

รศ.ดร.สุรพันธุ์ เอื้อไพบูลย์

คณบดี คณะวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรรมการกิตติมศักดิ์

รศ.ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น

คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการกิตติมศักดิ์

อาจารย์ วิโรจน์ พิราจเนนชัย

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนอกจากนี่ยังมีองค์ภายในประเทศหลายองค์กรที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรม PCB ของประเทศไทย เข้าร่วมเป็นหน่วยงานพันธมิตรกับสมาคมแผ่นวงจรพิมพ์ไทย อาทิเช่น สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย สมาคมไฟฟ้าและแสงสว่าง เป็นต้น

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมาคม THPCA สามารถติดต่อได้ที่ email info@thpca.org

WWW.THPCA.ORG

โทร: 089-987-9701


เมื่อเรามาดูข้อมูลเกี่ยวมูลค่าของการส่งออก แผ่นวงจรพิมพ์ในช่วงที่ผ่านมา มีผลสำรวจเบื้องต้นจากสมาคม CPCA ของเทศจีน เกี่ยวกับยอดขายจาก แผ่นวงจรพิมพ์ PCB ของ บริษัทผู้ผลิตทั่วโลก ได้มีการจัดอันดับผู้ผลิตที่มียอดขายสูงที่สุด 100 อันดับแรกของโลก หรือเรียกสั้นๆว่า NTI-100

โดยที่อ้างอิงจากยอดขายทั้งปี มีรายชื่อบริษัทดังต่อไปนี้

ผู้ผลิตสัญชาติไทย KCE Electronics อยู่ในอันดับที่ 43

ผู้ผลิตสัญชาติอื่นๆที่มีฐานการผลิตบางส่วน อยู่ประเทศเมืองไทย ได้แก่

 • อันดับที่ 13 Fujikura (ผลิตแผ่นวงจรแบบอ่อน Flexible Fircuit) สัญชาติ ญี่ปุ่น

 • อันดับที่ 23 CMK สัญชาติ ญี่ปุ่น

 • อันดับที่ 31 Chin Poon สัญชาติ ไต้หวัน (บริษัท ในประเทศไทยคือ Draco PCB)

 • “อันดับที่ 43 KCE Electronics” สัญชาติไทย

 • อันดับที่ 44 Kyoden สัญชาติ ญี่ปุ่น

 • อันดับที่ 49 APEX Circuit สัญชาติ ไต้หวัน

 • อันดับที่ 58 APCB สัญชาติ ไต้หวัน


จากตารางแสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยเป็นฐานการผลิต PCB คิดเป็น 4.2% ของ PCB ที่ใช้ทั่วโลกโดยประเทศที่ผลิต PCB เยอะที่สุดคือประเทศจีน คิดเป็น 54.36% ของปริมาณการผลิตของทั้งโลก
การจัดกลุ่มของผู้ผลิตแผ่นวงจรพิมพ์ PCB ที่ Supply ให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ (Automotive) 20 อันดับแรกของโลก มีผู้ผลิตไทย และบริษัทที่มีฐานการผลิตในไทยติดอยู่หลายอันดับ เช่นกัน
 • อันดับที่ 1 CMK สัญชาติ ญี่ปุ่น

 • อันดับที่ 5 Chin Poon สัญชาติ ไต้หวัน (บริษัท ในเครือ ประเทศไทยคือ Draco PCB)

 • อันดับที่ 8 KCE Electronics

 • อันดับที่ 17 Kyoden สัญชาติ ญี่ปุ่น


และ แนวโน้มทิศทางการเติบโต ของอุตสาหกรรม PCB และ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ในปี 2020 นี้ จะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับ 5G ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องมาจากปลายปี 2019 ซึ่งเกิดจากการพัฒนาโครงข่าย และเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าสู่ระบบ 5G ในอนาคต โดยผลิตภัณฑ์หลักๆจะเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน เช่น เสาสัญญาณ Base station, Router , Server และ Antenna


Credit: PCB007 Magazine October 2019
Thailand Printed Circuit Association

Address: 131 Thailand Science Park INC1 Building, Room 112

Khlong Luang, Pathum Thani 12120, Thailand

Tel: +66 89 987 9701 Email: pongsiri@thpca.org

2,269 views0 comments

Comments


bottom of page